Bericht van de Fanf over sociale heffingen

Fédération des Associations
Néerlandaises en France
Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk

Heffing van sociale contributies in Frankrijk bij personen die in een ander land sociaal verzekerd zijn
Op 26 februari 2015 oordeelde het Europese Hof van Justitie in het “arrest de Ruyter” dat de heffing door Frankrijk van sociale contributies over inkomsten uit kapitaal bij niet inwoners
die in een andere lidstaat sociaal verzekerd zijn, in strijd was met de EU verordening.
Per 1 januari 2016 heeft Frankrijk haar wetgeving gedeeltelijk gewijzigd omhet “arrest de Ruyter” te omzeilen, maar het Hof te Nancy heeft op 31 mei 2018 ook deze nieuwe wetgeving in strijd verklaard met de EU verordening. Ten onrechte betaalde
sociale contributies kunnen dan ook worden terug gevorderd.
Ten aanzien van de betaalde sociale contributies bij de verkoop van Frans onroerend goed, dient het bezwaar tegen de ten onrechte betaalde sociale contributies en het verzoek tot teruggave uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op de
betaling van de sociale contributies te worden ingediend. Dat betekent dat op dit moment het bezwaarschrift nog kan worden ingediend ten aanzien van sociale contributies die zijn
betaald in 2016, 2017 en 2018. Ten aanzien van sociale contributies die zijn betaald in 2016, dient het bezwaarschift voor het einde van 2018 te worden ingediend!
Ten aanzien van de betaalde sociale contributies over de inkomsten uit verhuur van in Frankrijk gelegen onroerend goed, verloopt de mogelijkheid om bezwaar te maken per 31 december van het tweede jaar volgend op de verstrekking van de ‘avis d’imposition’.
De ‘avis d’imposition’ wordt verstrekt een jaar nadat de betreffende inkomsten zijn ontvangen. Dat betekent dat op dit moment het bezwaarschift nog kan worden ingediend ten aanzien van inkomsten uit verhuur welke zijn ontvangen in de jaren 2015, 2016
en/of 2017 en over welke inkomsten een ‘avis d’imposition’ is verstrekt in de jaren 2016, 2017 en/of 2018. Ten aanzien van sociale contributies die zijn betaald over inkomsten welke zijn ontvangen in 2015, dient het bezwaarschrift voor het einde van 2018 te worden ingediend!
Het verzoek tot teruggave kan worden gedaan door natuurlijke personen die onderworpen zijn aan een sociale zekerheidsregeling van een ander lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte dan Frankrijk, dan wel van Zwitserland. Een bewijs hiervan moet worden overlegd.
Wanneer u niet in Frankrijk woont, dient u bij de indiening van het bezwaarschrift domicilie te kiezen in Frankrijk. Dat kan bijvoorbeeld door een in Frankrijk gevestigde
advocaat in te schakelen.
Ook wanneer u in Frankrijk woont, is het aan te raden om voor het indienen van het bezwaarschrift een in Frankrijk gevestigde advocaat in te schakelen. Dit om te voorkomen dat uw bezwaarschrift niet aan alle strikte procedurele regels voldoet en nietontvankelijk
wordt verklaard.
Bent u van mening dat u recht hebt op teruggave van door u betaalde sociale contributies, dan raden wij u aan u te wenden tot een ter zake kundige advocaat.
6 december 2018
Secretariaat: p/o Mary Beelaerts, 24 av. des Courlis, 78110 Le Vésinet, France | E: mary.beelaerts@gmail.com | www.fanf.fr